Metody pracy

Pracujemy z wykorzystaniem:

Elementy stosowanej Analizy Zachowania

Elementy stosowanej Analizy Zachowania - wykorzystuje procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem, aby dzięki nim uczyć potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelować problemy istotne społecznie. Jej głównym celem jest modyfikowanie zachowań istotnych dla funkcjonowania społecznego. Wykorzystuje przy tym wiedzę o podstawowych procesach uczenia się człowieka. Stosowana Analiza Zachowania czyli Terapia Behawioralna buduje system pożądanych umiejętności poprzez wzmocnienia, z kolei zachowania niepożądane są stopniowo wygaszane. Najistotniejsze jest przy tym wykształcenie jak najszerszego repertuaru nowych umiejętności. W tej proces jest zaangażowane grono naszych terapeutów psychologów.

Trening samodzielności

Trening samodzielności- zwiększenie samodzielności podczas wykonywania czynności dnia codziennego związanych z:

  1. utrwalaniem/nauką prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych
  2. nauką/usprawnianiem motoryki małej- precyzji ruchu dłoni, prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego, sztućców, nożyczek, zabawek
  3. rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, społecznych
  4. nauką planowania, związków przyczynowo-skutkowych
  5. nabywaniem umiejętności odnajdywania się w nowych sytuacjach – wycieczki, spacery, wizyty gości w naszej placówce
  6. nauką odpowiedzialności za siebie i za innych (nauka empatii).

Do wykonania tych założeń wykorzystujemy zajęcia grupowe, indywidulane, kulinarne, wizyty gości w naszym przedszkolu.

Trening umiejętności społecznych TUS

Trening umiejętności społecznych TUS - prowadzony jest w grupach podczas całego dnia, jak i również w małych grupach na zajęciach poświęconych tylko tej umiejętności. TUS jest formą pracy z grupą ukierunkowaną na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierana jest komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne, czekanie na swoją kolej.

Trening czystości

Trening czystości - polega na wyeliminowaniu pieluch i nocnika z życia dziecka. Zazwyczaj dzieje się to w domu pod okiem rodziców, jednak coraz częściej to „zadanie” wykonuje w przedszkolu  kadra. Wymaga dużo cierpliwości, uważności ze strony pracowników placówki. Potrzeby fizjologiczne są naszymi podstawowymi potrzebami a kontrola nad nimi to bardzo ważna część naszego życia, w które staramy się jak najszybciej wtajemniczać młodych przedszkolaków.

Trening uwagi

Trening uwagi - najogólniej rzecz ujmując polega na skupieniu na czymś swych myśli – np. wokół określonego zadania, tematu. Jest świadomym, ukierunkowanym na coś zadaniem myślowym w  wybranym odcinku czasu. Ta umiejętność jest nam potrzebna, gdy np. uczymy się, opowiadamy historie „z życia”. Bez koncentracji uwagi nie zapamiętamy, co działo się podczas całego dnia.

Plan aktywności

Plan aktywności - metoda ta pomaga budować samodzielność dziecka, rozwija myślenie przczynowo-skutkowe, uczy samokontroli. Dzieci z autyzmem, i innymi niepełnosprawnościami mają problem, aby zapamiętać cząstkowe, drobne informacje niezbędne do wykonania czynności np. umycia zębów. Celem jest nadanie struktury i wdrożenie jej w funkcjonowanie dziecka dla lepszego komfortu funkcjonowania dziecka i rodzica.

Komunikacji alternatywnej i wspomagająca AAC

Komunikacji alternatywnej i wspomagająca AAC - to grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. Polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazach, symbolach, przedmiotach, komunikatorach. W naszej placówce dzieci, które tego wymagają są objęte pracą tą metodą, aby zwiększyć komfort ich funkcjonowania w przedszkolu i w domu. Daje im to radość z życia, możliwość ekspresji na tematy im znane i włączenia się w rozmowy z przyjaciółmi i z kadrą. dzięki tym metodom uczymy dzieci komunikacji, zwiększamy komfort. Daje im to możliwość przekazania swoich pragnień, myśli, czynnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Metoda Biofeedback

Metoda Biofeedback - to metoda terapii indywidulanej usprawniająca pracę mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych, lecz z tą różnicą, aby osiągnąć sukces trzeba zapracować za pomocą własnych myśli-bez używania sprzętu. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i mają charakter pozasłowny, co jest szczególnie ważne u pacjentów z deficytami mowy, autyzmem, innymi niepełnosprawnościami. Ćwiczenia mają na celu poprawę koncentracji, poprawę funkcji poznawczych, emocjonalnych, wyciszenie, opanowanie leku, stresu. Pod wpływem ćwiczeń w mózgu tworzą się nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe, co stymuluje lepszy rozwój społeczny, poznawczy i emocjonalny dzieci.

Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - to system aktywności ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek dziecka z otoczeniem, prowadzący do wytworzenia się więzi z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości. Nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, dzielenie z nimi przestrzeni oraz współpraca wytwarza się dzięki wykonywaniu aktywności w parach lub grupie. W tej metodzie wyróżnia się aktywności w parach oparte na ruchu "z" (aktywności, w których jeden z partnerów jest bierny, drugi zaś aktywny i opiekuńczy względem niego), "przeciw" (zabawy, w których uczestnicy próbują przepchnąć się nawzajem w celu sprawdzenia swojej siły, nauki radzenia sobie w sytuacji konfliktu) i "razem" (ruch dwóch aktywnych uczestników zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu).


Zajęcia cykliczne (grupowe) prowadzi:

Paulina
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Oligofrenopedagogika o specjaliści terapia pedagogiczna oraz na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń.